Vrena Båtklubb

Hallbosjön & Långhalsen

Stadgar för Vrena Båtklubb

Bildad den 18.6.1965

Antagna mars 1967 samt reviderade 4.3.1986.

 

§ 1

Klubbens ändamål är att verka för sammanslutning av personer med intresse för sjö- och friluftsliv samt i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

§ 2

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse besående av 5 personer; Ordförande, sekreterare, kassör, 2 hamnfogdar samt även 2 revisorer.

 

§ 3

Medlem vinner inträde genom godkännande av styrelsen och genom att inbetala medlemsavgiften samt årligen fastställd båtplatsavgift.

 

§ 4

Medlemmarna har att iakttaga de föreskrifter som meddelas av styrelsen och i dessa stadgar och kan uteslutas om ej föreskrivna regler följs. Dock skall sådan uteslutning sanktioneras vid ett påföljande allmänt möte.

 

§ 5

Båtägare i Vrena Båtklubb skall ha sin båt ansvarsförsäkrad och att gälla senast från den dag båten sjösättes.

 

§ 6

Årsmöte hålles före mars månads utgång och extra möte när styrelsen eller 1/5 av klubbens medlemmar för uppgivet ändamål så påfordrar. Sammanträde är beslutmässigt med det antal medlemmar som på kallelse infunnit sig. Frånvarande medlem får nöja sig med de närvarandes beslut.

 

§ 7

Styrelsen väljs växelvis för en tid av 2 år: ordförande + kassör samt sekreterare + hamnfogdar. Övriga väljes för en tid av 1 år. Vidare väljes behövligt antal personer för kommittéer och liknande. Samtliga val sker öppna såvida ej sluten votering begäres.

 

§ 8

Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 ledamöter är närvarande, dock skall alla kallas till sammanträdet. Ordföranden är klubbens officiella representant. Sköter klubbens korrespondens och förvarar klubbens handlingar. Sekreteraren skall föra och utskriva protokoll, upprätta förslag till årsberättelse samt i övrigt biträda ordföranden med korrespondens. Kassör skall uppbära, förvalta och ansvara för klubbens kassa, föra räkenskaper samt medlemsmatrikel. Ordförande och kassören äga rätt att var för sig teckna klubbens namn.

 

§ 9

Revisorerna skall granska räkenskaperna och klubbens förvaltning och verksamhet samt upprätta och inlämna skriftlig revisionsberättelse.

 

§ 10

Vid beslut om klubbens upplösning fordras två tredjedelars (2/3) rösters majoritet av antalet medlemmar. Befintliga tillgångar skall vid upplösning överlämnas till något ideellt eller allmännyttigt ändamål.